Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-Romi-2024)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 8. 03. 2024 - 8. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Razpisana vrednost: 142.115,00 €

Roki za prijave: 8. 3. 2024 - 8. 4. 2024 do 23.59

 

1.    Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).


2.    Predmet oziroma področje in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti. 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v slovnični obliki za moški spol, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

3.    Pomen izrazov 
Prijavitelj projekta je izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Prijavitelj projekta je nosilec pravic, odgovornosti in dolžnosti, povezanih z izvedbo projekta.

Nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava je društvo, zveza društev, zasebni zavod ali druga nevladna organizacija, ki je registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Nevladno organizacijo opredeljuje 2. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg, objavljen v Uradnem listu RS št. 21/18) (v nadaljnjem besedilu: organizacija).

Ustvarjalec je fizična oseba, ki je na dan oddaje vloge vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi.
Odgovorna oseba prijavitelja je tista oseba, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa organizacijo oziroma posameznik v vlogi ustvarjalca.

Kulturni projekt so kulturne aktivnosti, ki so po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota, kar je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. 

Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupna vrednost odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujema (odhodki = prihodki). Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke.

Otrok je oseba, mlajša od 15 let. Mladi so osebe, stare od 15 do 29 let. Starejši so osebe, stare 55 ali več let.

4.    Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 
Na javni razpis se lahko prijavi le prijavitelj, ki: 
a)    je nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki deluje vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote)
ali je ustvarjalec, ki je na dan objave javnega razpisa vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi;
b)    ima organizacija v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno umetniških dejavnosti v Sloveniji ter delovanje na področju romske skupnosti v RS
ali ustvarjalec deluje na področju romske skupnosti v RS;
c)    ima sedež oz. naslov v Republiki Sloveniji; 
d)    ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov; 
e)    prijavlja največ tri (3) projekte iz treh (3) različnih področij javnega razpisa; 
f)    prijavlja projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ni manjši od 2.000 EUR in ne presega 12.000 EUR;
g)    prijavlja aktivnosti projekta, ki jih bo realiziral najkasneje do konca razpisnega leta;
h)    ne prijavlja istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali pri njegovih proračunskih porabnikih in
i)    bo v primeru, da na razpis prijavlja več vlog, vsako vlogo (za vsak projekt posebej) oddal v ločeni ovojnici.

Prijavitelj izjave o izpolnjevanju pogojev podpiše v predpisanem prijavnem obrazcu. 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse