Nazad na listu Prikaži vse

Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021

DRŽAVA : Slovenija


Trajanje razpisa: DO PORABE SREDSTEV

Razpisana vrednost: 300.000,00€

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Sredstva se dodelijo v se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev v skladu s točko (a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.

(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unije) 225.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 75.000,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki: PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije; PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – SLO udeležba.

(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec. Če operacijo izvaja podjetje, ki ni mikro, malo ali srednje veliko podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP), se stopnja javne podpore zmanjša iz 50 odstotkov na 30 odstotkov v skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.

(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. 

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

 

Nazad na listu Prikaži vse