Nazad na listu Prikaži vse

Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture"

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 28. 06. 2021 - 31. 12. 2021

DRŽAVA : Slovenija


Trajanje razpisa: DO PORABE SREDSTEV

Razpisana vrednost: 700.000,00€

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. 

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev v skladu s točko (a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.

(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 525.000 eurov ter prispevek Republike Slovenije 175.000,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki: PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije; PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.

(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.

(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse