Splošni pogoji storitev

 

Splošni pogoji poslovanja

EUJN razpisi d.o.o.
Ljubljana

ZADEVA
1.Člen

S splošnimi pogoji poslovanja se urejajo pogoji, pod katerimi podjetje EUJN razpisi d.o.o. (v nadaljevanju družba) določa sodelovanje in nudi storitve pravnim osebam in podjetnikom registriranim v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju naročnik)


Splošni pogoji poslovanja zagotavljajo uporabo dobrih poslovnih praks in korektne odnose s strankami, kot tudi usklajenost splošnih pogojev z veljavnimi predpisi.

KDO JE NAROČNIK
2.Člen

Naročnik je oseba, s katero je podjetje sklenilo pogodbo o opravljanju storitev, v ustni ali pisni obliki, in sicer:

 • Podjetnik, kot poslovno sposobna fizična oseba, ki opravlja dejavnosti, z namenom ustvarjanja prihodka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: podjetnik)
 • Gospodarska družba, ki jo ureja Zakon o gospodarskih družbah, - pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost s pridobitnim namenom kot svojo izključno dejavnost (v nadaljevanju: podjetje)
 • Druga pravna oseba kot subjekt registriran in ustanovljen v skladu z zakonom

V odnosu do naročnikov podjetje uporablja načelo enakosti in dobrih poslovnih praks.

POGODBA O OPRAVLJANJU STORITEV
3. Člen

Pogodba o opravljanju storitev predstavlja soglasje med naročnikom in podjetjem glede bistvenih elementov ponudbe vključno z: katere storitve in na kakšen način se bodo opravljale ter višino in načinom plačila. Pogodbo o opravljanju storitev lahko sklenejo izključno zakoniti zastopniki naročnika ali pooblaščene osebe.


Pogodba o opravljanju storitev se lahko sklene v ustni in pisni obliki.


Ko se pogodba o opravljanju storitev sklepa v ustni obliki, se sklepa po telefonu, se telefonski pogovor snema. Pogodba o opravljanju storitev je sklenjena v trenutku, ko stranka sprejme pogoje poslovanja in potrdi bistvene elemente ponudbe, višino in način plačila storitve.


Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki se sklene samo takrat, ko naročnik med sklepanjem pogodbe o opravljanju storitev v ustni obliki to izrecno zahteva. Pogodba o opravljanju storitev v pisni obliki je sklenjena, ko so po elektronski pošti med naročnikom in družbo dogovorjeni in sprejeti bistveni elementi ponudbe ali v obliki dokumenta, podpisanega in ožigosanega s strani zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb naročnika in družbe.


Pogodba o opravljanju storitev se sklene za obdobje enega (1) leta in se ne podaljšuje samodejno.


Pogodba o opravljanju storitev se lahko spremeni izključno s soglasjem naročnika in družbe. Spremembe stopijo v veljavo z doseženim soglasjem obeh strank, na način opisan v tem členu.

STORITVE
4. Člen

a) Portal Javni razpisi

V roku 24 ur po opravljeni storitvi, določeni s pogodbo o opravljanju storitev, bo podjetje na spletnem portalu www.javni-razpisi.eu omogočilo dostop do javnih naročil z uporabo uporabniškega imena in gesla.

Podatki naročnika bodo vidni na zgoraj navedenih spletnih straneh za čas trajanja pogodbe o opravljanju storitev.

b) Obveščanje o javnih naročilih

V roku enega (1) leta bo naročnik prejemal na svoj e-mail naslov vsa nova javna naročila v skladu z dejavnostjo, ki jo naročnik opravlja.

***

CENA STORITVE IN NAČIN PLAČILA
5.Člen

Cena celotne storitve za obdobje enega (1) leta je 291,00 EUR + DDV.


Cena se določi z letno naročnino, ki se praviloma plača vnaprej. Po odobritvi zahteve naročnika za obročno plačilo, je možno plačilo v največ dvanajstih (12) enakih zaporednih mesečnih obrokih.

Naročnik je dolžan plačati ceno v skladu z računom, v roku osmih (8) dni od prejema računa, v nasprotnem primeru z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


V primeru prenehanja pogodbe o opravljanju storitev, v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, se cena storitve zniža v sorazmerju z opravljenimi storitvami, kakor sporazumno dogovorjeno med družbo in naročnikom.


Za izpolnjevanje pogojev za znižanje cene na podlagi tega člena, je naročnik dolžan predložiti ustrezno računovodsko dokumentacijo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
6.Člen

Podjetje ne odgovarja za verodostojnost podatkov, objavljenih na spletni strani, v komentarjih ter povpraševanjih.

ODPOVED POGODBE
7.Člen

Pogodba o opravljanju storitev lahko preneha veljati sporazumno, z dogovorom obeh strank ali enostransko odpovedjo, zaradi utemeljenih razlogov za razrešitev te pogodbe, in sicer z enostransko izjavo: ustno, pisno ali po elektronski pošti, z odpovednim rokom petih (5) dni.


Utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe po 7. členu so:

 • Prenehanje opravljanja dejavnosti naročnika, zaradi začetka postopka likvidacije, stečaja ali izbrisa iz poslovnega registra; 
 • Neplačilo računov, ki jih je izdalo podjetje v roku daljšem od štirih mesecev;
 • S strani družbe neustrezno in ne pravočasno opravljene storitve.

Pogodba se lahko enostransko prekine iz kakršnega koli razloga in brez odpovednega roka v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe o opravljanju storitev ali v roku petih (5) dni od prejema prvega računa, kar nastopi kasneje, z ustno ali pisno obrazložitvijo družbi.


Odpoved ne vpliva na obveznost naročnika do plačila v smislu 5. člena teh splošnih pogojev poslovanja. Z odpovedjo pogodbe o opravljanju storitev prenehajo vse druge pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

REŠEVANJE SPOROV
8.Člen

Podjetje in naročnik si bosta prizadevala vsa vprašanja rešiti po mirni poti v izvensodnih postopkih, če pa to ni mogoče, je za reševanje pristojno sodišče.

 

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

Družba EUJN razpisi d.o.o. obvešča svoje poslovne partnerje in uporabnike storitev o načinu in namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter o pravicah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru ogrožanja varstva osebnih podatkov je podjetje EUJN razpisi d.o.o. dolžno v 72 urah obvestiti pristojni organ in predložiti podrobno poročilo o dogodku, kot tudi obvestiti vse osebe, katerih podatki so ogroženi. 

Vaše podatke bomo hranili in obdelovali po potrebi, in sicer v skladu s pravnimi predpisi o rokih za vodenje evidenc in hranjenje podatkov.   

Obdelava osebnih podatkov ni dovoljena, če: 

 1. Ne obstaja veljavna privolitev za hrambo in obdelavo podatkov
 2. Se ne izvaja za namene, ki so določeni, ne glede na to, ali se izvede s soglasjem osebe ali zakonskim dovoljenjem za obdelavo brez soglasja, razen v primeru, da se izvaja z nameno zbiranja sredstev za humanitarne potrebe
 3. Namen obdelave ni jasno opredeljen, je bil spremenjen, nepooblaščen ali že dosežen
 4. Je oseba, na katere se podatki nanašajo, določena ali določljiva po tem, ko so bili podatiki obdelani 
 5. Je način obdelave nezakonit
 6. So podatki nepotrebni ali neprimerni za obdelavo 
 7. Je število ali vrsta podatkov katera se obdeluje nesorazmerna
 8. So podatki neresnični in nepopolni, oziroma niso pridobljeni iz verodostojnega vira ali so zastareli

VAŠE PRAVICE

Transparentnost

EUJN razpisi d.o.o. deluje transparentno za posameznike, na katere se obdelava podatkov nanaša. V skladu s svojimi obveznostmi smo dostopni za komunikacijo in zagotavljamo informacije o dejavnostih obdelave podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom. 

V kolikor osebni podatki niso pridobljeni neposredno s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, EUJN razpisi d.o.o. ni dolžan posredovati informacij v naslednjih primerih: 

 1. Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, že ima te podatke. 
 2. Zagotovitev takih informacij ni mogoča ali zahteva nesorazmeren čas in srestva, pod pogojem, da je izvajalec sprejel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimne interese osebe, na katero se podatki nanašjo, vključno z javnim razkritjem.
 3. Pridobivanje in razkritje osebnih podatkov izrecno predpisuje zakonodaja EU ali države članice, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za zaščito interesov oseb, na katere se podatki nanašajo. 
 4. Se mora zaupnost osebnih podatkov ohranjati skladno s poklicno molčečnostjo, ki jo določajo predpisi EU ali države članice (npr. Odvetniška poklicna tajnost, zdravnik – pacient). 

Pravica do pregleda 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od družbe EUJN razpisi zahtevati informacije o tem, ali obdeluje njegove podatke, vpogled  v te informacije in informacije, ki se zagotovijo, ko se osebni podatki zbirajo/ne zbirajo neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo. 

EUJN razpisi d.o.o. podatkov ne razkriva zunaj ozemlja Republike Slovenije. 

EUJN razpisi d.o.o. je na zahtevo zadevne osebe dolžan izdati kopijo podatkov, ki se nanašajo na to osebo. Kadar je ta zahteva v elektronski obliki, se informacije posredujejo v elektronski obliki. V kolikor je mogoče bo EUJN razpisi d.o.o. zadevni osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotovil oddaljeni dostop do zavarovanega sistema, ki omogoča neposreden dostop do podatkov. 

Pravica do vpogleda ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi in pravicami intelektualne lastnine, zlasti na avtorske pravice, ki ščitijo programsko opremo (sistem, ki omogoča dostop).

Pravica do popravka

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati popravek nepravilnih podatkov. Ta pravica tudi pomeni, da ima ta oseba pravico do dopolnitve nepopolnih informacij tako, da poda dodatno izjavo.

Pravica do prenosljivosti

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico od družbe EUJN razpisi d.o.o. zahtevati osebne podatke, ki jih je navedla, če:

 1. Obdelava temelji na privolitvi ali na podlagi sklenjene pogodbe in
 2. Če se obdelava opravi samodejno.
 3. Prenos podatkov je možen le, če je osnova obdelave soglasje ali pogodba.
 4. Uresničevanje te pravice ne more negativno vplivati na uresničevanje pravic in svoboščin drugih.

Da bi se družba EUJN razpisi d.o.o. zavarovala pred osebami, ki to pravico zlorabljajo z namenom, da iščejo podatke z namenom zavajanja družbe, lahko družba EUJN razpisi d.o.o.  zahteva razumno odškodnino za takšno zahtevo osebnih podatkov (razen za prvo zahtevo, ki je brezplačna). 

Pravica do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa vam zagotavlja, da zahtevate izbris katerih koli osebnih podatkov, vključno s tistimi, ki so javno dostopni, kot so rezultati iskanja in iskanja v družabnih omrežjih. V primeru, da družba ne more dokazati nujnosti hrambe podatkov, jih mora na zahtevo izbrisati. 

Omejitve pravice do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa podatkov ni neomejena. Vsak zahtevek je predmet ločene analize. Na strani družbe EUJN razpisi d.o.o. je da pooblaščena oseba za varstvo podatkov ugotovi, ali so zahtevki utemeljni. 

 

EUJN razpisi d.o.o.@ 15.12.2020