Nazad na listu Prikaži vse

Krizno-likvidnostni kredit

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 7. 07. 2023 - 15. 11. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Slovenski podjetiški sklad 
Razpisana vrednost: 10 milijonov €
Roki za prijave: 15.11.2023 14:00

 

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize

Razpisana sredstva

 • 10 mio EUR
 

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita
 

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Višina kredita ne sme presegati 30 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«
 

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
  (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen
 

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 15.9.2023 do 14.00 ure
  • 15.11.2023 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Dokumentacija in priprava vloge:

1. Razpis in dokumentacija

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Obrazec Sklada – ePortal
  • Izpolnitev elektronskega obrazca »Vloga za financiranje P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit« v ePortalu, ki vključuje:
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.bon (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022
 •  
 • Računovodski izkazi za leto 2022, ki so bili oddani na AJPES
 • Za zavarovanje kredita (velja za zaprošene kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR) je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, in sicer:
  a) Izjava o lastnem premoženju osebnega poroka s prilogami. Obrazec je tukaj.
  Priloge so sledeče:
 • GURS cenitev nepremičnin/e (https://eprostor.gov.si/EV_JAVNI/)ali cenitev nepremičnin/e s strani pooblaščenega izvajalca, izdelana vsaj v letu 2022;
 • ZK izpisek/i za nepremičnino/e.Izjava s prilogami mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključno z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega premoženja).

4. Kontakt

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Nazad na listu Prikaži vse