Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 30. 04. 2021 - 25. 02. 2022

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za infrastrukturo
Razpisana vrednost: 5.000.000,00€
Roki za prijave: 25.05.2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

  1. nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  2. nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  3. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije, pri čemer dejavnosti iz točke 2) in točke 3) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1) na javni razpis.

Javni razpis za sofinanciranje projektov financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021. Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 10. 9. 2021. Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 26. 1. 2021. Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 25. 2. 2022.

Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev. Po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo naknadno poslane vloge zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija ministrstva v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse