Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 19. 05. 2023 - 29. 09. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Razpisana vrednost: 8.302.376,00 € 
Roki za prijave: Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer 1. rok do 16.06.2023, 2. rok do 28.07.2023, 3. rok do 01.09.2023 in 4. rok do 29.09.2023.

Finančni produkt BIZI NOO je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Sredstva za finančni produkt so zagotovljena iz programa »Načrt za okrevanje in odpornost«. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

 

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).
 • Upravičena velikost subjekta: MSP
 

Višina sredstev

 • Nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €
 • Ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €
 •  
 

Pogoji

 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €
 • Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

 

Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 • Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta
 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)
 • V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
 • Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem
 • Možnost predčasnega poplačila
 

Cilji projekta

Upravičenec bo moral v enem letu (31.12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:

 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
 • izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, kar vlagatelj izkaže s poročilom, ki izkazuje izboljšanje učinkovite rabe virov s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21) ter zmanjšanje snovne učinkovitosti z izračunom oz. elaboratom, ki prikazuje zmanjšanje porabe materialov/surovin pri proizvodnji proizvoda, ki je predmet projekta.
 •  
 

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta)
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu

 

 

Zavarovanje posojila

Zavarovalni pogoji v primeru kombinacije:

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zavarovalna polica,
 • Depozit oz. bančna vloga,
 • Bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko Aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Oddaja ene vloge, tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom
 • Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer
  1. rok do 16.06.2023
  2. rok do 28.07.2023
  3. rok do 01.09.2023
  4. rok do 29.09.2023
 

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih –  BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO je bil objavljen v Uradnem listu št. 57 z dne 19. 5. 2023. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija

3. Drugo

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj 

Nazad na listu Prikaži vse