Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 15. 03. 2024 - 15. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Razpisana vrednost: 24.474.416,00 €

Roki za prijave: 15. 3. - 15. 4. 2024 do 23.59

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+
Javni razpis delno financira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+). Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča
Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« in 7. prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.12 »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki« PEKP 2021–2027.

Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

1 POSREDNIŠKO TELO IN IZVAJALEC RAZPISA
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2 PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (v nadaljnjem besedilu: VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Ciljne
skupine, ki jih v okviru tega javnega razpisa obravnavamo kot ranljive skupine, so navedene v poglavju 5 tega javnega razpisa. Opredelitev VGC+: VGC+ predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže ter opolnomočenju ranljivih skupin. Preventivni programi VGC+ vključujejo izobraževalne, medkulturne, medgeneracijske in druge dejavnosti, podrobneje predstavljene v poglavju 4 tega javnega razpisa.

3 NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ranljive ciljne skupine preko mreže predvidoma 16 (šestnajstih) VGC+ po Sloveniji, in sicer 5 v zahodni kohezijski regiji in 11 v vzhodni kohezijski regiji. VGC+ bodo izvajali preventivne projekte, namenjene ciljnim skupinam iz poglavja 5 tega javnega razpisa. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju znotraj geografske enote prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Namen javnega razpisa je tudi vključitev širokega nabora organizacij, ki bodo v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji, ter povezovanje različnih drugih deležnikov v lokalnih skupnostih. Storitve VGC+ so za uporabnike (tj. osebe iz ciljne skupine) brezplačne in na razpolago skozi celotno
obdobje izvajanja projektov.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse