Nazad na listu Prikaži vse

Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 23. 10. 2020 - 22. 11. 2021

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za Infrastrukturo
Razpisana vrednost: 25.000.000,00
Roki za prijave: 17. 5. 2021, 20. 9. 2021 in 22.11.2021

Predmet objave

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov.

Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo, ipd.). V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Rok za prijavo

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021 in skrajni rok je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).

Odpiranje prijav

Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog.

 

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2021, 2022 in 2023 znaša 25.000.000 EUR (od tega 21.250.000 EUR sredstev EU in 3.750.000 EUR nacionalni prispevek iz državnega proračuna).

 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Drugi podatki

Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti, itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v "Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)", ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški so:

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
  • stroški gradnje in nakupa opreme, kot so opredeljeni v poglavju 3.2 "Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)",
  • stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 "Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)" v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
  • stroški plač, kot so za upravičence opredeljeni v poglavju 3.4.1 "Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)", v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru JZP v poglavju 3.4.2 "Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)".

Neupravičeni stroški so:

  • davek na dodano vrednost, razen davka na dodano vrednost za ukrepe, ki jih bo v okviru operacije, ki se bo izvedla kot JZP, izvedel zasebni partner, kjer davek na dodano vrednost ni strošek operacije,
  • nepredvidena in dodatna dela,
  • davek na promet z nepremičninami,
  • nakup rabljene opreme,
  • notarski in odvetniški stroški.

 

Vprašanja in dodatne informacije
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse