Nazad na listu Prikaži vse

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 1. 03. 2024 - 22. 05. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 9.000.000 €

Roki za prijave: 1. 3. 2024 22. 5. 2024 do 14.00

 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023. Cilj podukrepa je obnova kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravne nesreče.

NAMEN PODPORE IN VRSTE NALOŽB 

Predmet podpore so naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:
a) obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in nakup pripadajoče opreme ter ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture;
b) nakup kmetijske mehanizacije;
c) agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev;
č) nakup rejnih živali;
d) obnova trajnih nasadov;
e) postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme;
f) nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

V skladu s tretjim odstavkom 90.i člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Prva prodaja primarnih kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se štejejo tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.

Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 90.m členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse