Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (2024-2026) ter za strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči (2024-2028)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 8. 03. 2024 - 5. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Razpisana vrednost: 1.310.000,00 €

Roki za prijave: 8. 3. 2024 - 5. 4. 2024 do 23.59

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: MRS) in petletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: HP), ki jih bodo izvajale nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS).

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Cilj HP je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti za preprečevanje in zgodnje napovedovanje humanitarnih katastrof ter krepitev odpornosti in zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitega odziva nanje ter aktivnosti v povezavi z rehabilitacijo in obnovo po krizah. Prijaviteljica mora poleg mednarodnih in nacionalnih načel HP upoštevati tudi vidik preprečevanja nasilja zaradi spola v izrednih razmerah in vidik odzivanja na tako nasilje.

Prijaviteljica mora pri prijavi projekta upoštevati presečni temi (varovanje okolja in enakost spolov) ter načela MRS in HP, ki so navedeni v Strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030  (v nadaljnjem besedilu: strategija), ob upoštevanju pristopa, ki temelji na človekovih pravicah.

V izvajanje projektov v partnerskih državah mora prijaviteljica na primeren in učinkovit način vključiti najmanj 1 (enega) lokalnega partnerja.

Prijaviteljica lahko v izvajanje projekta pri vseh sklopih vključi tudi enega ali več partnerjev iz zasebnega ali javnega sektorja iz Slovenije in / ali iz partnerske države. Če bo skupna vrednost prispevka partnerjev – ki je lahko v materialni, finančni ali storitveni obliki – znašala vsaj 10 (deset) odstotkov od višine zneska financiranja ministrstva, bo prijaviteljica pri ocenjevanju dobila dodatne točke. Prijaviteljica bo dobila dodatne točke tudi, če vsaj eno podjetje, ki je projektni partner, izkaže družbeno odgovornost s certifikatom družbeno odgovornega podjetja oziroma z drugimi verodostojnimi potrdili o svojem družbeno odgovornem delovanju. Prijaviteljica dobi dodatne točke tudi, če je vsaj en partner iz zasebnega ali javnega sektorja iz partnerske države. Za partnerje iz zasebnega sektorja, ki so povezane pravne osebe  prijaviteljice, prijaviteljica ni upravičena do dodatnih točk.

Prijaviteljica lahko pri vseh razpisanih sklopih sodeluje z lastno finančno udeležbo. Če bo vrednost prispevka prijaviteljice znašala vsaj 5 (pet) odstotkov od višine zneska financiranja ministrstva, bo prijaviteljica pri ocenjevanju dobila dodatne točke. Kot lastnih virov prijaviteljica ne sme prikazovati tistih sredstev, ki jih je za isti namen pridobila iz drugih javnih sredstev.

Prijaviteljica dobi dodatne točke tudi, če v izvajanje projekta vključi prostovoljno delo, kar navede v Finančnem načrtu projekta, v tabeli Materialni (in-kind / stvarni) vložki oziroma v 7. h točki v obrazcu št. 7 Reference in izkušnje za SKLOP C.

Če ima prijaviteljica status nevladne organizacije v javnem interesu na področju MRS in HP, bo pri ocenjevanju dobila dodatne točke. Status se prijaviteljici prizna, če je izdana pravnomočna odločba do roka oddaje vloge.

Število možnih dodatnih točk, ki jih lahko dobi prijaviteljica, je navedeno v Metodologiji – pogoji in merila za ocenjevanje projektnih predlogov (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse