Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-SLOA-2024)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 8. 03. 2024 - 8. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Razpisana vrednost: 60.000,00 €

Roki za prijave: 8. 3. 2024 - 8. 4. 2024 do 23.59

 

1.    Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2.    Predmet  oziroma področje in cilj javnega razpisa

Predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 5. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2023 do 2027, ki jih bo v letu 2024 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji.

3.    Pomen izrazov

Prijavitelj projekta je izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Prijavitelj projekta je nosilec pravic, odgovornosti in dolžnosti, povezanih z izvedbo projekta.
Nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava je društvo, zveza društev, zasebni zavod in druga nevladna organizacija, ki je registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Nevladno organizacijo opredeljuje 2. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg, objavljen v Uradnem listu RS št. 21/18).

Odgovorna oseba prijavitelja je tista oseba, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa organizacijo oziroma posameznik v vlogi ustvarjalca. 
Kulturni projekt so kulturne aktivnosti, ki so po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota, kar je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. 
Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupna vrednost odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujema (odhodki = prihodki). Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke. 
Otrok je oseba, mlajša od 15 let. Mladi so osebe, stare od 15 do 29 let. Starejši so osebe, stare 55 ali več let.


4.    Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javni razpis se lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a)    je nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki deluje vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote);
b)    ima organizacija v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno umetniških dejavnosti v Sloveniji ter delovanje na področju nemško govoreče etnične skupine v RS; 
c)    ima sedež oz. naslov v Republiki Sloveniji; 
d)    prijavlja projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega 8.000,00 EUR;
e)    prijavlja projekt, ki vključuje pripadnike nemško govoreče etnične skupine ali je njim namenjen;
f)    ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov; 
g)    prijavlja aktivnosti projekta, ki jih bo realiziral najkasneje do konca razpisnega leta in
h)    ne prijavlja istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali pri njegovih proračunskih porabnikih.

Prijavitelj izjave o izpolnjevanju pogojev podpiše v predpisanem prijavnem obrazcu. 

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse