Nazad na listu Prikaži vse

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 31. 03. 2021 - 31. 12. 2022

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: SID banka
Roki za prijave: DO PORABE SREDSTEV

Ste podjetje v začetni fazi razvoja in vam primanjkuje lastniškega kapitala?

Ne izpolnjujete pogojev za bančno financiranje?

Kdo je upravičen do financiranja: mikro in malo podjetje oblikovano kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna družba

Financiranje lahko pridobi podjetje, ki

 • ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model,
 • izkazuje potencial rasti in razvoja,
 • ob oddaji vloge za financiranje posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije,
 • ima na dan oddaje vloge za financiranje najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 • ni nastalo z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let,
 • ne kotira na borzi,
 • še ni delilo dobička,
 • nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
 • ne šteje za podjetje v težavah in ni povezano z osebo, ki šteje za podjetje v težavah,
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti do Republike Slovenije po Zakonu o finančni upravi,
 • nima statusa socialnih podjetij po Zakonu o socialnem podjetništvu (Ur. l. RS št. 20/2011),
 • izpolnjuje dodatne kriterije, ki jih določi Izvajalec programa.

Program omogoča dve obliki financiranja

 • konvertibilno posojilo ali,
 • naložbo v lastniški kapital.

Karakteristike konvertibilnega posojila

 • znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 EUR ter se črpa v treh enakih tranšah,
 • ročnost do 5 let z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 • moratorij znaša 3 leta z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 • brez zavarovanj,
 • pogodbena obrestna mera je fiksna in predstavlja tehtano vrednost, ki je sestavljena iz 0% obrestne mere za ⅔ sredstev kredita (sredstva EKP) ter 12% obrestne mere za ⅓ sredstev (sredstva Izvajalca programa). Obrestna mera na letni ravni tako znaša fiksno 4,0%,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Karakteristike naložbe v lastniški kapital

 • znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000 EUR in največ 600.000 EUR, v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000 EUR,
 • odobren znesek naložbe v lastniški kapital se praviloma črpa v 4 enakih tranšah. Skrajni rok za črpanje vseh tranš je 12 mesecev od dneva odobritve financiranja,
 • trajanje naložbe v lastniški kapital je praviloma do 10 let,
 • brez zavarovanj,
 • upravičeno le podjetje, ki ima ob oddaji vloge za financiranje najmanj v obliki pisma o nameri že zagotovljen dodatni kapitalski vložek s strani enega ali več zasebnih investitorjev,
 • velja načelo „pari passu“ (enake obravnave) med investitorji,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Shema državne pomoči

 

Konvertibilno posojilo in naložba v lastniški kapital sta dana po shemi državne pomoči, opredeljene z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014, dopolnjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084. Državna pomoč predstavlja znesek celotnega konvertibilnega posojila oziroma znesek celotne naložbe v lastniški kapital.

Vaš partner pri razvoju

Cilj programa je s finančnimi sredstvi podpreti podjetja v semenski fazi in fazi zagona ter s tem prispevati k nastanku novih in uspešnih podjetij.

 

Da bodo nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, Izvajalec programa ne bo zaračunal nadomestila za odobritev in vodenje financiranja podjetja.

Finančni posrednik (Izvajalec)

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na sodelujočega finančnega posrednika.

Slovenski podjetniški sklad

www.podjetniskisklad.si

info@podjetniskisklad.si

t: 02 234 12 60

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse