Nazad na listu Prikaži vse

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene prijavljene pri Zavodu

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 27. 01. 2021 - 15. 06. 2022

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Razpisana vrednost: 1.392.000,00
Roki za prijave: 30.10.2021

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2021.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 27.1.2020. Spremenili smo ga 19.11.2020, 16.12.2020 in 22.3.2021.

Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 od 10:00.

Predvidena je vključitev okrog 3.780 brezposelnih na konkretnih delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Na kratko o povabilu

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, v skladu s programom preizkusa, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnemo vam upravičene stroške delovnega preizkusa.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Delovni preizkus je lahko daljši od 1 meseca, če se vključi invalid ali oseba z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega. Čas trajanja posameznega delovnega preizkusa predlaga delodajalec.

Delodajalec je dolžan vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Udeleženec se, v skladu s programom na konkretnem delovnem mestu in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur), preizkuša praviloma polni delovni čas delodajalca, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se delovni preizkus ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.
 

Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, dokazila za povračilo stroškov, obrazce, roke za uveljavljanje upravičenih stroškov in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 27.1.2020, spremenjeno: 19.11.2020, 16.12.2020 in 22.3.2021)

Ponudbo (Obrazec št. 1)  izpolnite in oddate na Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.
 

Ciljne skupine

V delovni preizkus vključujemo osebe, ki so pri nas prijavljene v evidenci brezposelnih.

Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v 11. poglavju javnega povabila.
 

Viri financiranja

V okviru javnega povabila so za vključevanje brezposelnih na voljo različni viri financiranja.

Za Delovni preizkus 30 plus (DP 30+) je namenjenih okvirno 0,9 milijona EUR in za Delovni preizkus za mlade (DP mladi) okvirno 2 milijona EUR.

Navedena sredstva zagotavljata:

  • 80 % Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
  • 20 % Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) iz slovenskega proračuna. 

Za Delovni preizkus je namenjenih okvirno 1,9 milijona EUR, ki jih zagotavlja Republika Slovenija iz integralnega proračuna (proračunske postavke 4282).
 

Kako in do kdaj se prijavite?

Ponudbo za izvajanje delovnega preizkusa lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).

Ponudbo lahko oddate le v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. V eni ponudbi lahko predlagate več programov.

Oddate lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne že zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključku delovnih preizkusov.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2021 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 

Obravnava ponudb

Odpiranja prejetih ponudb so običajno enkrat na teden in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj za Delovni preizkus 2020.

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

Postopek obravnave ponudb in način vključevanja oseb se je, glede na pretekla javna povabila, spremenil. To pomeni, da na Zavodu najprej preverimo izpolnjevanje pogojev in meril ter ustreznost vsebine predlaganih delovnih preizkusov. Če delodajalci izpolnjujete pogoje in merila ter je program vsebinsko ustrezen, se obravnava ponudbe nadaljuje z napotitvijo oseb oziroma njihovim izborom. Obvestilo o sprejemu ponudbe izdamo po izboru oseb za vključitev. Takrat vas tudi pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa. Več o tem najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.

Upravičeni stroški

Povrnemo vam standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša 278,00 EUR, ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Če se predvideni delovni preizkus ni mogel izvestii zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, ali ker se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu v delovni preizkus ni vključila, je delodajalec upravičen do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda. 

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. Pod posebnimi pogoji je delodajalec iz navedenih sektorjev SKIS izjemoma upravičen do standardnega stroška izvedbe delovnega preizkusa. 

Udeležencem delovnega preizkusa izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Podrobnejše informacije glede upravičenih stroškov so v 12. poglavju javnega povabila.
 

Dokazila in načini uveljavljanja upravičenih stroškov

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila.

Zahtevkov (eRačunov) ni več potrebno oddajati, saj plačilo oziroma povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s podpisano pogodbo.

Dokazila, ki ste nam jih dolžni posredovati za vsakega udeleženca, so odvisna od upravičenega stroška.

Na Portalu za delodajalce oddate naslednja dokazila:

Po ePošti ali klasični pošti na pristojno območno službo oddate:

  • kopijo zdravniškega spričevala – oddate pred pričetkom delovnega preizkusa udeleženca,
  • kopijo pogodbe, sklenjene z zunanjim mentorjem – oddate ob podpisu pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa (samo za delodajalce iz navedenih sektorjev SKIS, ki uveljavljate standardni strošek izvedbe usposabljanja).

Podrobnejše informacije glede dokazil in načina uveljavljanja upravičenih stroškov so v poglavjih 12.1 in 12.2 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi z nami.
 

Logotipi

Pri informiranju in komuniciranju o delovnem preizkusu ravnajte v skladu z Navodili Posredniškega organa in Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.

Kontaktne osebe

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

 

Nazad na listu Prikaži vse